Về tôi

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Dương Thị Mai Ngọc

______________________________________

  • Chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật. 
  • 8 năm kinh nghiệm làm việc, giao thương trong môi trường quốc tế. 

______________________________________