Về tôi

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trịnh Ngọc Biên

______________________________________

  • Chuyên ngành Quản trị tài chính doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế. 
  • 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính, quản lý kênh phân phối và kinh doanh quốc tế.

______________________________________